This Survey has been deactivated by the Phoenix Project of Iran.
ما این نظرسنجی را بسته و از حمایت شما بسیار سپاسگزاریم.

درباره پروژه ققنوس

این مجموعه که در اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی تأسیس شد، فرهیختگان بین‌المللی، دانشمندان، راهبردشناسان، پژوهشگران، هنرمندان، نویسندگان، کارآفرینان، مهندسین و دیگر پیشتازان و کوشندگان علم و روشنگری را در بر می‌گیرد.
ما تصمیم گرفته‌ایم پژوهش‌های علمی و عملی مختلف در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و تکنولوژی را در رابطه با مشکلات ایران طراحی کرده و برای اجرا پیشنهاد کنیم.
هدف ما ایجاد همسویی و همگرایی و به اشتراک گذاشتن دانش و همچنین همکاری میان دانشگاهیان بین‌المللی ایرانی است.
ما پرسش‌ها و مسائلی را که برای ایران مدرن و آینده‌ی آن ارزشمند و با اهمیت است شناسایی کرده و به طرح و تحقیق درباره آنها می‌پردازیم.
ما همچنین مشکلات مهمی را که تاثیرات بنیادین برای سرنوشت ایران و مردمان آن داشته شناسایی کرده و پژوهش‌های لازم را در مورد آنها با جدیت دنبال می‌کنیم آرمان و هدف ما گسترش، گزینش، آزمون، ژرف‌نگری و همواره بهنگام بودن است.